PRIVĀTUMA POLITIKA

SIA “Pasākumu aģentūra DACE”

PRIVĀTUMA POLITIKA

Klientiem, to pārstāvjiem, kontaktpersonām un citām saistītām personām

Informācija par pārzini

Mūsu nosaukums ir SIA “Pasākumu aģentūra DACE”, vienotais reģistrācijas Nr. 43603034998, juridiskā adrese: Brīvības bulvāris 41/9, Jelgava, LV-3002

Ar mums var sazināties pa tālruni: (+371) 24111441 vai rakstot uz sekojošu elektroniskā pasta adresi: info@pasakumuorganizesana.lv

SIA “Pasākumu aģentūra DACE” veiktās personas datu apstrādes vispārīgs raksturojums

Šajā Privātuma politikā ir aprakstīts kā mēs veicam savu klientu, klientu pārstāvju/kontaktpersonu, sadarbības partneru, interneta vietnes apmeklētāju un citu personu, kuru dati var nonākt mūsu rīcībā mūsu īstenotās komercdarbības ietvaros, personas datu apstrādi.

Mēs pieņemam, ka pirms mūsu tīmekļa vietnes izmantošanas vai kļūstot par mūsu klientu, Jūs esat izlasījuši šo Privātuma politiku un esat akceptējuši tās noteikumus. Šī ir aktuālā Privātuma politikas redakcija. Mēs paturam tiesības veikt grozījumus un pēc nepieciešamības aktualizēt šo Privātuma politiku.

Personas datu apstrādes nolūki un tiesiskie pamati

Mēs apstrādāsim Jūsu personas datus tikai atbilstoši iepriekš nodefinētiem leģitīmiem nolūkiem, tai skaitā:

1) Pakalpojumu uzsākšanai un sniegšanai, kā arī līgumā (t.sk., distances līguma, sadarbības līguma) noteikto saistību izpildei un nodrošināšanai

Šī nolūka ietvaros mums ir nepieciešams Jūs identificēt, nodrošināt atbilstošu maksājumu aprēķinu un nodrošināt maksājumu veikšanas procesu, sazināties ar Jums ar pakalpojuma sniegšanu un/vai līguma izpildi saistītajos jautājumos (t.sk. arī rēķinu izsūtīšanai), atsevišķos gadījumos arī nodrošināt nesamaksāto maksājumu piedziņu.

Šim nolūkam un iepriekš norādītiem apakšnolūkiem mums ir nepieciešami vismaz sekojoši personas dati: klienta, klienta un/vai sadarbības partnera kontaktpersonas vārds, uzvārds, adrese (sūtījuma/rēķina piegādes adrese), e-pasta adrese.

Galvenie izmantojamie tiesiskie pamati šo nolūku sasniegšanai ir:

 • līguma ar datu subjektu noslēgšana un izpilde (Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6. panta pirmās daļas b punkts);
 • Juridiska pienākumu izpilde (Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6. panta pirmās daļas c punkts);
 • Pārziņa leģitīmās intereses (Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6. panta pirmās daļas f punkts), piemēram, Jūsu kā klienta, klienta un/vai sadarbības partnera kontaktpersonas identificēšana, saziņas ar Jums nodrošināšana.

2) Mārketinga aktivitāšu nodrošināšana

Šī nolūka ietvaros mēs varētu Jums nosūtīt komerciālos paziņojumus, nodrošināt Jūsu dalību mūsu organizētajās aptaujās, loterijās un/vai izlozēs, kā arī publicēt materiālus no mūsu organizētiem publiskiem pasākumiem.

Šim nolūkam mums ir nepieciešami vismaz sekojoši personas dati: klienta, klienta un/vai sadarbības partnera kontaktpersonas vārds, uzvārds, telefona numurs, e-pasta adrese;

Galvenie izmantojamie juridiskie pamati šo nolūku sasniegšanai ir:

 • datu subjekta piekrišana (Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6 .panta pirmās daļas a punkts);
 • līguma ar datu subjektu noslēgšana un izpilde (Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6. panta pirmās daļas b punkts);
 • Pārziņa leģitīmās intereses (Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6. panta pirmās daļas f punkts), piemēram, saziņas nodrošināšanai.

Personas datu iegūšanas veids un pamatojums

Jūsu personas datus mēs varam iegūt kādā no sekojošiem veidiem:

 • tīmekļa vietnes www.pasakumuorganizesana.lv, izmantojot sīkdatnes (cookies);
 • savstarpēja līguma slēgšanas procesā, iegūstot datus no Jums paša;
 • ja līgums tiek slēgts ar trešo personu un tā ir norādījusi Jūs kā kontaktpersonu;
 • no Jums, ja Jūs iesniegsiet mums kādus iesniegumus, e-pastus, zvanīsiet mums;
 • no Jums, ja Jūs pierakstāties mūsu pakalpojumiem tiešsaistē;
 • no trešām personām, ja tās mums iesniegs vai pieprasīs Jūsu datus.

Galvenokārt, mēs Jūsu informāciju ievācam, lai izpildītu uzņemtās līguma saistības, izpildītu mums saistošos juridiskos pienākumus un lai īstenotu savas leģitīmās intereses. 

Personas datu iespējamo saņēmēju kategorijas

Mēs veicam attiecīgus pasākumus, lai apstrādātu Jūsu personas datus atbilstoši piemērojamiem tiesību aktiem un nodrošinātu, ka Jūsu personas datiem nepiekļūst trešās personas, kurām nav attiecīga tiesiskā pamata Jūsu personas datu apstrādei.

Jūsu personas datiem, pēc nepieciešamības, varētu piekļūt:

 • mūsu darbinieki vai tieši pilnvarotās personas, kuriem tas nepieciešams darba pienākumu izpildei;
 • personas datu apstrādātāji atbilstoši to sniegtajiem pakalpojumiem un tikai nepieciešamā apjomā, piemēram, auditori, mājas lapas/datu bāzes izstrādātājs/tehniskais uzturētājs, citas personas, kuras ir saistītas ar pārziņa pakalpojumu sniegšanu;
 • valsts un pašvaldības iestādes tiesību aktos noteiktos gadījumos, piemēram, tiesībsargājošās iestādes, pašvaldības, nodokļu pārvaldes, zvērināti tiesu izpildītāji;
 • trešās personas, rūpīgi izvērtējot, vai šādai datu nodošanai ir atbilstošs juridiskais pamats, piemēram, parādu piedzinēji, tiesas u.c.

Personas datu glabāšanas termiņi

Jūsu personas dati tiek glabāti tik ilgi, cik to glabāšana ir nepieciešama atbilstoši attiecīgiem personas datu apstrādes nolūkiem, kā arī saskaņā ar piemērojamo tiesību aktu prasībām.

Izvērtējot personas datu glabāšanas ilgumu, mēs ņemam vērā spēkā esošās normatīvo aktu prasības, līgumsaistību izpildes aspektus, Jūsu norādījumus (piem., piekrišanas gadījumā), kā arī mūsu leģitīmās intereses. Ja Jūsu personas dati noteiktajiem nolūkiem vairs nav nepieciešami, mēs tos dzēsīsim vai iznīcināsim.

Kā mēs izmantojam sīkdatnes?

Sīkdatnes (cookies) ir nelielas teksta datnes, ko Jūsu apmeklētās mājas lapas saglabā Jūsu datorā. Tās tiek izmantotas, lai nodrošinātu mājas lapas darbību, kā arī lai sniegtu informāciju vietnes īpašniekiem.
Šī mājas lapa var iestatīt sekojošas sīkdatnes:

 • Google Analytics sīkdatnes. Šīs sīkdatnes lieto, lai iegūtu mūsu mājas lapas apmeklējuma statistiku. Mēs lietojam šo informāciju, lai uzlabotu vietnes darbību un reklāmas pasākumus.
 • Mērķētas reklāmas rīku sīkdatnes. Šīs sīkdatnes lieto, lai paaugstinātu reklāmas efektivitāti un rādītu reklāmas, kas, visticamāk, jūs interesēs visvairāk.
 • Trešās puses pakalpojumu sniedzēja sīkdatnes. Savā tīmekļa vietnē varam integrēt trešo pušu vietņu funkcijas, piemēram, sociālo tīklu Facebook, Instagram u.c. Kopā ar šīm funkcijām reizēm izmantojami arī skripti vai citi elementi, kas ļauj nolasīt un reizēm arī Jūsu ierīcē saglabāt sīkdatnes no sociālajiem tīkliem. Trešo pušu sīkdatnes ir ārpus SIA “Pasākumu aģentūra DACE” kontroles. Ar trešo pušu privātuma un sīkdatņu politiku var iepazīties to mājaslapās.

Vai SIA “Pasākumu aģentūra DACE” sīkdatņu politikā var tikt veiktas izmaiņas?

 • SIA “Pasākumu aģentūra DACE” patur tiesības mainīt šo sīkdatņu politiku pēc saviem ieskatiem, par to informējot lietotājus savā vietnē.

Kā atteikties no sīkdatnēm?

 • Lai atteiktos no sīkdatņu saņemšanas, Jūs varat izmantojot privātās pārlūkošanas režīmu, kuru nodrošina lielākā daļa pārlūkprogrammu (privāts logs, inkognito logs vai InPrivate logs). Jebkādas sīkdatnes, kas tiek izveidotas, darbojoties privātās pārlūkošanas režīmā, tiek dzēstas, tiklīdz jūs aizverat visus pārlūka logus.
 • Lai atteiktos no mērķētas reklāmas rādīšanai nepieciešamās informācijas iegūšanas un lietošanas, jūs varat izmantot bezmaksas rīku Your Online Choices vai YourAdChoices.

Tiesības saistībā ar Jūsu personas datiem

Ja jūs esat datu subjekts saskaņā ar ES VDAR (piemēram, jūs esat ES pilsonis un sniedzat mums savus personas datus), jums ir turpmāk minētās tiesības saistībā ar saviem personas datiem:

 • Tiesības piekļūt informācijai. Jums ir tiesības saņemt informāciju par to, kāpēc un kā tiek apstrādāti jūsu personas dati. Jums ir tiesības bez maksas saņemt mūsu rīcībā esošo jūsu personas datu kopiju plaši izmantotā elektroniskā formātā.
 • Tiesības labot. Jums ir tiesības panākt neprecīzu vai nepilnīgu personas datu labošanu vai papildināšanu bez nepamatotas kavēšanās.
 • Tiesības „tikt aizmirstam”. Jums ir tiesības atsaukt savu piekrišanu personas datu apstrādei un panākt savu personas datu dzēšanu bez nepamatotas kavēšanās, tiklīdz dati vairs nav nepieciešami, lai sniegtu jūsu pieprasītos pakalpojumus un ievērotu normatīvo aktu prasības.
 • Tiesības ierobežot apstrādi. Jums ir tiesības panākt savu personas datu apstrādes ierobežošanu, ja jūs iebilstat pret to un mums nav leģitīmu pamatu turpināt apstrādi, ja jūs apstrīdat datu precizitāti, ja apstrāde ir pretlikumīga vai ja jūs pieprasāt celt, īstenot vai aizstāvēt likumīgas prasības.
 • Tiesības iebilst. Jums ir tiesības jebkurā brīdī iebilst pret datu apstrādi, ja vien tas nav nepieciešams sabiedrības interesēs veicamam uzdevumam vai apstrādei nepastāv neapstrīdami likumīgs pamats.
 • Citas tiesības saskaņā ar VDAR. Vairāk informācijas skatiet, apmeklējot ES datu aizsardzībai veltīto mājas lapu.